Dominik 04.07.2005 09:21

Mam pytanie tyle się mówi o diakonacie świeckim.
Jakie trzeba spełnić warunki, żeby można było otrzymać takie święcenia?

Odpowiedź:

O przystąpieniu do diakonatu stałego decydują normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i wytyczne krajowych konferencji biskupich. Warunkami wstępnymi przystąpienia do diakonatu stałego są odpowiednie kwalifikacje duchowe i fizyczne, m.in.:

zdrowie fizyczne i psychiczne,
głęboka religijność,
łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
zaangażowanie w prace charytatywne.
Według prawa kanonicznego kandydat do diakonatu stałego:

gdy zobowiązuje się do celibatu, musi mieć ukończonych 25 lat życia;
gdy jest żonaty, musi mieć ukończonych 35 lat i mieć pisemną zgodę żony. Nie ma możliwości zawarcia małżeństwa po święceniach diakonatu.
Episkopaty danego kraju mogą wydać zarządzenie o podwyższeniu wieku kandydatów do diakonatu (KPK 1031 § 2, 3). Prawo kanoniczne nie wyznacza górnej granicy święceń. Zazwyczaj konferencje biskupie ustalają ten wiek na 50 lat dla mężczyzny, który całkowicie poświęca się posłudze diakonackiej oraz 55 lat dla tego, który oprócz diakonatu pracuje zawodowo.

Kandydaci, zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu, powinni otrzymać odpowiednią formację. Jeśli nie ukończyli studiów teologicznych, powinni odbyć specjalny, co najmniej trzyletni kurs, podczas którego zdobędą odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. W ostatnim roku nauki przyszły diakon powinien odbyć praktykę we wspólnocie parafialnej, sprawując m.in. posługę lektora i akolity.

red.