rel 01.03.2006 11:41

1. Gdzie w ST Bóg powiedział, że Mesjasz będzie Jego Synem?
2. gdzie Jezus powiedział, że istnieje jeden Bóg w trzech Osobach?

Odpowiedź:

1 Zapowiedzi Starego Testamentu nie zawsze są jasne i jednoznaczne. Dopiero w świetle spełnienia proroctwa niektóre sprawy dostrzegamy. Bóg w Starym Testamencie nie powiedział nigdzie: Mesjasz będzie moim Jednorodzonym Synem równym mi w chwale. Ale pewne teksty można tu przytoczyć. Np. Ps 2,7:

"Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem".

Ciekawszy jest jednak tekst Psalmu 110, bo na niego powołuje się sam Jezus. W ewangelii Mateusza czytamy (22, 41-46):

Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli Mu: Dawida. Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: "Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje". Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem? I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać".

2. W Piśmie Świętym nie ma pojęcia "Trójca", ale jest mowa o Bogu Ojcu, Synu i Duchu. Teologia tak te trzy osoby skrótowo określa. Więcej znajdziesz TUTAJ

J.