Katolik 19.11.2021 20:41

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Mam pytanie odnośnie przepisów liturgicznych

1.Czy jest możliwe żeby kapłan sam niósł w procesji na wejście kadzidło w sytuacji kiedy nie ma ministrantów, a chce okadzić ołtarz?

2.Czy wolno w jakimś przypadku zastąpić akt pokuty na mszy inną modlitwą?

3.Czy wolno zastąpić Kyrie i Gloria jakąś pieśnią?

Z Panem Bogiem

Odpowiedź:

1. Nie przypominam sobie, by jakiś przepis wprost tego zakazywał.

2- . Sprawy te reguluje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Przytoczmy stosowne punkty.

Akt pokuty

51. Następnie kapłan wzywa do aktu pokuty, jaki po krótkiej chwili milczenia spełnia cała społeczność w formie wspólnego wyznania, kapłan zaś kończy je absolucją, która jednak nie posiada skuteczności sakramentu pokuty.W dniu Pańskim, zwłaszcza w Okresie Wielkanocnym, zamiast zwykłego aktu pokuty może się odbyć błogosławieństwo wody i pokropienie nią wiernych na pamiątkę chrztu.

Panie zmiłuj się nad nami

52. Po akcie pokuty rozpoczyna się zawsze aklamacja Kyrie eleison, chyba że występowała już w akcie pokuty. Ponieważ jest to śpiew, w którym wierni oddają cześć Panu i błagają o Jego miłosierdzie, z zasady wykonują go wszyscy, to znaczy bierze w nim udział lud oraz schola albo kantor.Każde wezwanie powtarza się zwykle dwa razy; nie jest jednak wykluczone wielokrotne powtarzanie, jeśli wynika to z charakteru języka, z racji muzycznych lub z innych okoliczności. Kiedy Kyrie jest śpiewane jako część aktu pokuty, każdą aklamację poprzedza się „tropem”.

Chwała na wysokości

53. Chwała na wysokości to starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Hymnu tego nie można zastępować innym tekstem. Rozpoczyna go kapłan albo zależnie od okoliczności kantor lub schola, śpiewają go zaś wszyscy razem albo lud na przemian ze scholą, albo sama schola. Jeśli się go nie śpiewa, winni go recytować wszyscy razem albo w sposób naprzemienny z podziałem na dwa chóry.Śpiewa się lub recytuje hymn w niedziele poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, a także w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji.

Całość OWMR znajdziesz pod adresem

https://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/

Sam mszał, w którym też znaleźć można stosowne wskazania znajdziesz pod adresem:

https://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal-rzymski/czesci-stale/86-obrzedy-wstepne

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg