Blazej14 27.01.2020 10:16

1.Czy ta odpowiedz jest zgodna z encykliką laudato si ?

https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/5941c7
Laudato Si
"
Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich. Na poziomie globalnym
jest złożonym systemem, wpływającym w istotny sposób na ludzkie życie. Istnieje bardzo solidny konsensus naukowy wskazujący, że mamy
do czynienia z niepokojącym ociepleniem syste-
21
mu klimatycznego. Temu globalnemu ociepleniu
w minionych dekadach towarzyszy stały wzrost
poziomu morza, a trudno go nie powiązać ze
wzrostem ekstremalnych zjawisk pogodowych,
pomijając fakt, iż nie można przypisać każdemu
poszczególnemu zjawisku jakiejś jednej określonej naukowo przyczyny. Ludzkość wezwana jest
do uświadomienia sobie konieczności zmiany
stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności
człowieka. To prawda, że istnieją inne czynniki
(na przykład wulkanizm, zmiany orbity i osi Ziemi, cykl słoneczny), ale liczne badania naukowe
wskazują, że większość globalnego ocieplenia
ostatnich kilkudziesięciu lat zawdzięczamy wysokiemu stężeniu gazów cieplarnianych (dwutlenek
węgla, metan, tlenki azotu i inne), emitowanych
głównie z powodu działalności człowieka. Ich
koncentracja w atmosferze stanowi przeszkodę,
aby ciepło promieni słonecznych odbitych od
ziemi rozproszyło się w przestrzeni. Zwiększa
to szczególnie wzorzec rozwoju opartego na intensywnym wykorzystaniu paliw kopalnych, stanowiący centrum światowego systemu energetycznego. Swój wpływ miała również narastająca
praktyka zmiany sposobu użytkowania gruntów,
głównie wylesianie dla celów rolniczych.
24. Z kolei ocieplenie ma wpływ na cykl węglowy. Tworzy błędne koło, które dodatkowo pogarsza sytuację, wpływając na dostępność podstawowych zasobów, takich jak woda pitna, energia
i produkcja rolna w strefach najcieplejszych, powodując zanik różnorodności biologicznej naszej
planety. Topnienie lodów polarnych i lodowców
na obszarach górskich grozi poważnym niebezpieczeństwem uwalniania się metanu, a rozkład
zamrożonej materii organicznej może jeszcze
bardziej wzmóc emisję dwutlenku węgla. Z kolei
utrata lasów tropikalnych pogarsza sytuację, ponieważ przyczyniają się one do łagodzenia zmian
klimatu. Zanieczyszczenie powodowane przez
dwutlenek węgla zwiększa kwasowość oceanów
i zagraża łańcuchowi pokarmowemu w środowisku morskim. Jeżeli aktualna tendencja utrzyma
się, to obecny wiek może doświadczyć niesłychanych zmian klimatycznych i bezprecedensowego niszczenia ekosystemów, z poważnymi
konsekwencjami dla nas wszystkich. Na przykład
wzrost poziomu morza może stworzyć niezwykle poważne sytuacje, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jedna czwarta ludności świata mieszka nad
morzem lub blisko niego, a większość megamiast
jest zlokalizowana w strefach przybrzeżnych."

Odpowiedź:

Laudato si nie jest dokumentem naukowym, a wskazuje na konieczność ochrony przyrody. Co i jak dzieje się w przyrodzie badają przyrodnicy, a papiez mówi o potrzebie ochrony świata stworzonego. To o tym samym ale nie to samo.

A ja szczerze mówić nie widzę powodu, aby globalne ocieplenie uznać za zło. Istotą klimatu i całej natury jest to, że jest zmienna. Wiara, że możemy klimat "zamrozić" to przejaw ludzkiej pychy.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg