Ala 02.12.2004 18:30

Dlaczego Pan Jezus przyjął chrzest skoro nie popełniał grzechów?

Odpowiedź:

Dla lepszego zrozumienia wywodów przytoczmy najpierw fragment jednej z Ewangelii (Mt 3, 13-17)

"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Wydaje się, że trzeba wyjaśnić jedną rzecz: chrzest Janowy nie był sakramentem. Nie był udzielany w imię Trójcy. Był to obrzęd symboliczny, nawiązujący do innych tego rodzaju obmyć rytualnych, mający wyrazić postawę przyjmującego go. Konkretnie w tym wypadku chodziło o nawrócenie. Jezus przyjmuje ten chrzest aby wejść w nurt zbawczych planów Boga, do których należy także Jan ("bo godzi sie wypełnić wsystko co sprawiedliwe") ale nie wyznaje swoich grzechów jak inni, bo był bez grzechu ("natychmiast wyszedł z wody")...

J.