A. 02.09.2003 09:14

Czy, będąc wyznania rzymskokatolickiego, mogę wziąć udział w nabożeństwie prawosławnym (czy to jest ich „odpowiednik” Mszy św.?) i przyjąć tam Komunię św.? Czy muszę spełnić jakieś warunki?

Odpowiedź:

Jeśli uczestniczy się w prawosławnej liturgii, to jest to odpowiednik katolickiej Eucharystii, Mszy Świętej.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by katolik był obecny na prawosławnej liturgii. W pewnych sytuacjach jest to nawet godne pochwały (gdy np. nie ma możliwości uczestniczenia w katolickiej Mszy). Jednak nie powinien przyjmować z rąk niekatolickiego szafarza Komunii. Przede wszystkim dlatego, że sprzeciwia się temu sam Kościół prawosławny. Po wtóre zaś dlatego, że także Kościół katolicki zezwala swoim wiernym na przyjmowanie niektórych sakramentów z rąk kapłana prawosławnego tylko w niektórych przypadkach. Sprawę tę reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 844:
§1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2.
§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.

W drugim paragrafie kanonu wyraźnie stwierdzono, że zezwolenie dotyczy wiernych, dla których fizycznie lub moralnie niemożliwe jest udanie się do szafarza katolickiego. Dalej, musi istnieć ważna przyczyna do jego przyjęcia (konieczność lub prawdziwy pożytek duchowy) W końcu stawia się także warunek, by nie zachodziło niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu.

Zobacz też:
http://www.mateusz.pl/pow/pow_990904.htm


J.